ARTIST APPLYING

/ APPLY NOW

คำแนะนำ

  • กรุณาอ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมสิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครที่เมนู GUIDELINE ก่อนทำการส่งผลงาน

  • กรอกข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ และกด PREVIEW ตรวจสอบการแสดงผลของข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนกดส่งผลงาน เนื่องจากรูปภาพหรือข้อมูลที่ส่งเข้าสู่ระบบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้

  • หลังจากส่งผลงานเข้าระบบแล้ว ทีมงาน BKKIF จะทำการอนุมัติข้อมูลให้ภายใน 3 วันทำการ ก่อนขึ้นแสดงผลที่หน้า SHOWCASE/ARTIST

  • การสมัครจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการคืนค่าสมัคร หากพบว่าข้อมูลที่กรอกไว้ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นความจริง หรือผลงานมีการคัดลอกเลียนแบบผู้อื่น หรือไม่ใช่ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง หรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับงาน Bangkok Illustration Fair หรือละเมิดกฎหมาย

  • ระบบจะปิดรับผลงานในวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.


BKKIF 2023 Application Form

แนะนำให้กรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ Reviewer ชาวต่างชาติสามารถอ่านทำความเข้าใจได้โดยง่าย อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ อนุโลมให้ใส่เป็นภาษาไทยได้ (การแสดงผลใน SHOWCASE จะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยตามที่ผู้สมัครกรอกไว้)

Payment Slip

แนบไฟล์ภาพสลิปหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 550 บาท

Artist Information

กรุณาพิมพ์ข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ ตรวจทานตัวสะกดให้ถูกต้อง โดยเฉพาะ Email ของผู้สมัคร ที่ทีมงานจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อประสานงาน และใช้สำหรับให้ผู้สมัคร Log In เข้าระบบในอนาคต ข้อมูลที่ส่งเข้าสู่ระบบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง

Portfolio Submission

  •  ขอเน้นเป็นภาพอาร์ตเวิร์ก อย่างไรก็ตาม หากต้องการนำเสนออาร์ตเวิร์กที่ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อผลิตเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ ประติมากรรม งานเพ้